Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Behandling av ohyra hos get

Ohyra hos get kan orsaka klåda, irritation och förstörda hudar. Getterna kan bli oroliga och mjölkgetter
kan gå ner i mjölkproduktion. Ohyra blir därför ofta ett djurvälfärdsproblem och därmed måste det finnas
möjlighet att behandla getter mot så kallade ektoparasiter.
Problemet är att det inte finns några preparat godkända för get. Men genom kaskaden (se nedan) finns det
möjlighet att i undantagsfall använda preparat som är godkända för andra livsmedelsproducerande djur
såsom nötkreatur och får. För mjölkgetter är det dessutom särskilt viktigt att använda preparat som kan
användas för djur som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

VILKA SUBSTANSER FÅR INTE ANVÄNDAS?

Läkemedel som används till livsmedelsproducerande djur, däribland getter, måste vara bedömda och vara
upptagna i bilaga 1 till kommissionens förordning nr 37/2010/EU. Substanser som inte finns med i denna
lista får aldrig användas. Jag vill särskilt lyfta fram fipronil (Frontline vet, Effipro, Exproline vet). Fipronil
får inte ges till livsmedelsproducerande djur utan bara användas på hund och katt.


VILKA SUBSTANSER FÅR INTE GES TILL MJÖLKANDE GETTER?

Antiparasitmedel som innehåller doramektin (Dectomax® pour-on vet och Dectomax® vet) eller
ivermektin (Bimectin® vet, Ivomec® pour-on vet, Ivomec® vet, Noromectin pour-on vet, Noromectin
vet) får inte ges till lakterande djur som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.


VILKA SUBSTANSER KAN GES?

Löss hos lakterande getter kan behandlas med pour-on-preparat innehållande deltametrin (Blaze vet,
Spotinor vet), flumetrin (Bayticol® vet) eller eprinomektin (Eprinex vet). Skabb hos lakterande getter kan
behandlas med flumetrin eller eprinomektin. Enligt kaskaden (se nedan) blir då karenstiden för de flesta
av dessa substanser minst 7 dygn för mjölk och minst 28 dygn för slakt. Men om en längre karenstid för ett
annat djurslag är bedömd för substansen ska denna karenstid vara den kortaste som tillämpas. Eprinex
vet. har nyligen godkänts för djurslaget get. Dock inte med indikationen ektoparasiter. Men eftersom man
inte byter djurslag eller administrationssätt vid ektoparasitbehandling med Eprinex vet. gäller karenstiden
för getter enligt Fass vet (0 dagar för mjölk och 1 dag för kött).

Spotinor vet och Bayticol® vet får inte ges till får som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion,
men däremot till ko. Normalt brukar man extrapolera från får till get. Den naturliga rekommendationen
borde därför bli att inte använda preparatet till mjölkgetter. Men det finns inget som uttryckligen förbjuder
extrapolering från nöt till get och att man alltså skulle kunna använda det med iakttagande av en karenstid.
Om flumetrin används till get som producerar mjölk som sen ska användas för tillverkning av ost måste
man tänka på att mjölken och eventuella resthalter då koncentreras och att en karenstid på 7 dygn därför
förmodligen blir för kort med avseende på resthalter i osten. Diskutera detta med din veterinär!
Getter som inte producerar mjölk avsedd för humankonsumtion, som sällskapsgetter, kan utöver ovan
nämnda substanser även behandlas med doramektin, ivermektin och foxim (Sebacil® vet). Singetter, får
inte behandlas närmare än 70 dagar före killning med doramektin och ivermektin.
Doramektin, ivermektin och eprinomektin har även effekt mot inälvsparasiter. För get finns Ivomec® vet
oral lösning och Eprinex vet. pour-on godkända för behandling av inälvsparasiter och därför ska dessa
användas i första hand vid denna indikation. Den orala lösningen har ingen effekt på ohyra.


OHYRA HOS GET

Löss förekommer i de flesta getbesättningar, särskilt under stallsäsongen. Det finns både pälsätande
(Bovicola caprae) och blodsugande löss (Linognatus stenopsis). I princip är löss värdspecifika och går
bara på sitt eget värddjur, men vissa arter av löss kan eventuellt smitta från får till get.
Benskabb (Chorioptes bovis var caprae (syn. Chorioptes caprae)) har setts främst hos angoragetter i
Sverige. Hårsäckskvalster (Demodex caprae) kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos unga getter.
Sarcoptes scabiei och Psoroptes ovis finns normalt inte på svenska getter och är anmälningspliktiga.
Knott, fästingar och flugor förekommer under betessäsongen som hos andra lantbruksdjur.
Ohyra förebyggs genom att undvika livdjursinköp eller genom att noggrant kontrollera inköpta djur samt
att inte ha för många djur på för liten yta. Kort ragg gör miljön mindre gynnsam för många ohyra och på
får rekommenderas klippning. Ett bra immunförsvar och en god kondition gör också getterna mindre
mottagliga för ohyra. Vid behandling ska alla djur i besättningen behandlas, även de som inte visar
symtom.
Läs mer på SVA:s hemsida: http://www.sva.se/djurhalsa/get/endemiska-sjukdomar-hos-get


KASKADEN

Den så kallade kaskaden möjliggör användning av läkemedel till livsmedelsproducerande djur utanför
godkännandet för ett visst preparat. Kaskaden anges dels i Jordbruksverkets föreskrifter D9 (SJVFS
2013:42, kap 2, § 3 till 8) och dels i Livsmedelsverkets föreskrifter H65 (LIVSFS 2009:3).
En förutsättning för att kunna tillämpa den är att alla ingående farmakologiskt aktiva ämnen i en produkt
ska finnas upptagna i bilaga 1 till Kommissionens förordning 37/2010/EU. I undantagsfall kan
veterinären, på eget ansvar, förskriva veterinärmedicinska preparat som är godkända till annat djurslag
eller annan behandling, godkända veterinärläkemedel från andra länder (kräver oftast licens),
humanpreparat eller extempore läkemedel. I dessa fall, om inte en längre karenstid finns fastställd för ett
visst preparat, så ska en karenstid på minst 28 dygn för slakt, minst 7 dygn för mjölk och ägg tillämpas.

Ylva Persson, VMD, biträdande statsveterinär i idisslarsjukdomar,
Avdelningen för djurhälsa och antibiotika
SVA, 751 89 Uppsala, ylva.persson@sva.seUppdaterad 2021-03-20

Nyheter och artiklar
 • Getdagarna 2024

  Getdagarna 2024

  Getdagarna 20-21/2, SVA Uppsala. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-12-25
  • Av Marcus Junström

 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2024-05-17 Säljes, Gullabo

  CEA fri bock säljes född i Maj 

  våran killing är snäll och leker med sin syster och de andra killingarna väll, [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-05 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  CAE-fria killingar födda mars 2024 

  Hej, Vi säljer kulliga killingar De flesta är efter en kullig bock. Samtliga är [...]

  Pris 1500 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar på papper 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 450 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Kompendiet om Getternas hälsovård och sjukdomar som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om getternas hälsovård och sjukdomar köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 220 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens och ostens bakteriologi som pdf fil 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 190 kr

 • 2024-05-02 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Mjölkens & ostens bakteriologi, kompendiet på papper. 

  Vill du lära dig mer om mjölken och ostens bakteriologi köp Kalle Hammarbergs [...]

  Pris 390 kr