Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Ohyra hos get

Ohyra hos get kan orsaka klåda, irritation och förstörda hudar. Getterna kan bli oroliga och mjölkgetter kan gå ner i mjölkproduktion. Ohyra blir därför ofta ett djurvälfärdsproblem och därmed måste det finnas möjlighet att behandla getter mot så kallade ektoparasiter.

Problemet är att det inte finns några preparat godkända för get. Men genom kaskaden (se nedan) finns det möjlighet att i undantagsfall använda preparat som är godkända för andra livsmedelsproducerande djur såsom nötkreatur och får. För mjölkgetter är det dessutom särskilt viktigt att använda preparat som kan användas för djur som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.


Vilka substanser får inte användas?
Läkemedel som används till livsmedelsproducerande djur, däribland getter, måste vara bedömda och vara upptagna i bilaga 1 till kommissionens förordning nr 37/2010/EU. Substanser som inte finns med i denna lista får aldrig användas.  Jag vill särskilt lyfta fram fipronil (Frontline vet, Effipro, Exproline vet). Fipronil får inte ges till livsmedelsproducerande djur utan bara användas på hund och katt. Observera att dessa preparat inte får användas till sällskapsgetter heller. Geten är ett livsmedelsproducerande djur oavsett syftet med djurhållningen.

Vilka substanser får inte ges till mjölkande getter?
Antiparasitmedel som innehåller doramektin (Dectomax® pour-on vet och Dectomax® vet) eller ivermektin (Bimectin® vet, Ivomec® pour-on vet, Ivomec® vet, Noromectin pour-on vet, Noromectin vet) får inte ges till lakterande djur som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

Vilka substanser kan ges?
Löss hos lakterande getter kan behandlas med pour-on-preparat innehållande deltametrin (Blaze vet), flumetrin (Bayticol® vet) eller eprinomektin (Eprinex pour-on vet). Skabb hos lakterande getter kan behandlas med flumetrin eller eprinomektin. Enligt kaskaden (se faktaruta) blir då karenstiden för dessa substanser minst 7 dygn för mjölk och minst 28 dygn för slakt. Men om en längre karenstid för ett annat djurslag är bedömd för substansen ska denna karenstid vara den kortaste som tillämpas. Flumetrin får inte ges till får som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion, men däremot till ko.

Normalt brukar man extrapolera från får till get. Den naturliga rekommendationen borde därför bli att inte använda preparatet till mjölkgetter. Men det finns inget som uttryckligen förbjuder extrapolering från nöt till get och att man alltså skulle kunna använda det med iakttagande av en karenstid. Om flumetrin används till get som producerar mjölk som sen ska användas för tillverkning av ost måste man tänka på att mjölken och eventuella resthalter då koncentreras och att en karenstid på 7 dygn därför förmodligen blir för kort med avseende på resthalter i osten. Diskutera detta med din veterinär!

Getter som inte producerar mjölk avsedd för humankonsumtion, som sällskapsgetter, kan utöver ovan nämnda substanser även behandlas med doramektin, ivermektin och foxim (Sebacil® vet). Singetter, får inte behandlas närmare än 70 dagar före killning med doramektin och ivermektin. 

Doramektin, ivermektin och eprinomektin har även effekt mot inälvsparasiter. För get finns Ivomec® vet oral lösning godkänd för behandling av inälvsparasiter och därför ska denna används i första hand vid denna indikation. Just den orala lösningen är dock inte godkänd för behandling av ohyra.

Faktaruta om ohyra hos get
Löss förekommer i de flesta getbesättningar, särskilt under stallsäsongen. Det finns både pälsätande (Bovicola caprae) och blodsugande löss (Linognatus stenopsis). I princip är löss värdspecifika och går bara på sitt eget värddjur, men vissa arter av löss kan eventuellt smitta från får till get.

Benskabb (Chorioptes bovis var caprae (syn. Chorioptes caprae)) har setts främst hos angoragetter i Sverige. Hårsäckskvalster (Demodex caprae) kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos unga getter. Sarcoptes scabiei och Psoroptes ovis finns normalt inte på svenska getter och är anmälningspliktiga. Knott, fästingar och flugor förekommer under betessäsongen som hos andra lantbruksdjur.

Ohyra förebyggs genom att undvika livdjursinköp eller genom att noggrant kontrollera inköpta djur samt att inte ha för många djur på för liten yta. Kort ragg gör miljön mindre gynnsam för många ohyra och på får rekommenderas klippning. Ett bra immunförsvar och en god kondition gör också getterna mindre mottagliga för ohyra. Vid behandling ska alla djur i besättningen behandlas, även de som inte visar symtom.

Läs mer på SVAs hemsida: http://www.sva.se/djurhalsa/get/endemiska-sjukdomar-hos-get

Faktaruta om kaskaden
Den så kallade kaskaden möjliggör användning av läkemedel till livsmedelsproducerande djur utanför godkännandet för ett visst preparat. Kaskaden anges dels i Jordbruksverkets föreskrifter D9 (SJVFS 2013:42, kap 2, § 3 till 8) och dels i Livsmedelsverkets föreskrifter H65 (LIVSFS 2009:3).

En förutsättning för att kunna tillämpa den är att alla ingående farmakologiskt aktiva ämnen i en produkt ska finnas upptagna i bilaga 1 till Kommissionens förordning 37/2010/EU. I undantagsfall kan veterinären, på eget ansvar, förskriva veterinär medicinska preparat som är godkända till annat djurslag eller annan behandling, godkända veterinärläkemedel från andra länder (kräver oftast licens), humanpreparat eller extempore läkemedel. I dessa fall, om inte en längre karenstid finns fastställd för ett visst preparat, så ska en karenstid på minst 28 dygn för slakt, minst 7 dygn för mjölk och ägg tillämpas. 

Ylva Persson, VMD, biträdande statsveterinär, Avdelningen för djurhälsa och antibiotika, SVA, 751 89 Uppsala, ylva.persson@sva.se
Nyheter och artiklar
 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte den 6 februari 2020. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-01-20
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2020-12-27 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Ung Avelsbock Brunvit AA, CAEfri 

  CAE fri avelsbock, SE10672-20037 Brunvit AA, av Svensk Lantras född 23/1 2020 och [...]

  Pris 3000 kr

 • Missa inte!
  • 18


   Feb

   Digitalt årsmöte

   Årsmöte som inleds med föreläsningar från SVA och SLU. Detaljerat program kommer efter årsskiftet.
   
  Sponsorer
  Logga in