Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Stadgar

STADGAR FÖR
 
Svenska getavelsförbundet.  Antagna 2015-10-06
 
§1. Firma.
 
Föreningens firma är Svenska getavelsförbundet.
 
§2. Ändamål.
 
Föreningen skall främja getavelsarbetet i Sverige, genom att:
 1. Upprätta och tillhandahålla Jordbruksverket en avelsplan för den Svenska lantrasgeten. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är avel.
 2. Hålla ett härstamningsregister för den Svenska lantrasgeten.
 3. Verka för god hälsa i den Svenska getstammen.
 4. Föreningens verksamhetsområde är Sverige.

 
§3. Föreningens säte.
 
Styrelsen har sitt säte i Östersund, Östersunds kommun, Z-län.
 
§4.Medlemsskap.
 
Medlem i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar, samt åtar sig att följa föreningens avelsplan.
*Till stödmedlem antas alla som vill stödja föreningens målsättning och vill ta del av erfarenhetsutbytet.

*(tillagt vid årsmötet 2018-01-29)
 
§5. Medlemsavgifter.
 
Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
 
§6.Styrelse.
 
Styrelsen består av ordförande, 3 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordf,sek,kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamöter innan mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe intill nästa årsmöte.
 
§7 Styrelsens uppgifter.
 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida något annat inte föreskrivs i föreningens stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut,
handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
 
Styrelsen sammanträder då ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
 
Styrelsen är besluts för då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.
 
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, och/eller av ledamot som därtill utses.
 
§8. Räkenskaper.
 
Räkenskapsår är kalenderår.
 
§9. Revisorer.
 
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall senast den 31 januari avge sin revisionsberättelse.
 
§10. Årsmöte.
 
Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 1 November på tid och platts som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.
 

 1. Val av ordförande.
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.
 3. Val av protokolls justerare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultat beräkning) för det senaste verksamhetsårets/räkenskapsåret.
      7. Revisionsberättelsen för verksamheten/räkenskapsåret.
      8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
      9. Fastställande av medlemsavgifter.
    10. Fastställande av ev, verksamhetsplan och behandling av budget för det
          kommande verksamhetsåret.
    11. Val av ordförande på 1 år.
    12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
          Halva styrelsen på vartannat år.
    13. Val av revisorer samt suppleanter.
    14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
    15. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om det inte funnits med i kallelsen till årsmötet.
 
§11. Extra årsmöte.
 
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmötet får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
 
§12. Rösträtt.
 
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
 
§13. Beslut omröstning och beslutsmässighet.
 
Beslut med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning (votering).
 
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
 
§14. Regler för ändring av stadgarna.
 
För ändring a dessa stadga krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges så väl av medlem som styrelse.
 
§15.Utträde.
 
 Medlem som önskar utträda ur förningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 
§16.Uteslutnng.
 
 Medlem får inte uteslutas av föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
 
Fråga om uteslutning får inte göras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningen angiven tid, minst 10 dar. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet skall tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.
 
§17. Upplösning av föreningen.
 
För upplösningen av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas enligt årsmötets beslut.
 
Dessa stadgar har gåtts igenom och godkänts av årsmötet  2015-09-06.
 
Intygas: ordförande:                        2 st  justeringsmän:
Nyheter och artiklar
 • Getdag med årsmöte 2023

  Getdag med årsmöte 2023

  Välkommen på Getdagen med årsmöte den 24 januari 2023.

  Den stora Getdagen, följt av föreningens årsmöte, hålls i Stora salen på SVA i Uppsala, med möjlighet till uppkoppling för de som vill delta digitalt. [Läs mer...]

  • Publicerad 2023-01-01
  • Av Marcus Junström

 • Seminkurs

  Seminkurs

  Missa inte att anmäla er senast den 9/8 till seminkursen i augusti/september 2020 om ni vill kunna seminera era getter med svensk eller norsk sperma. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-06-29
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras bock säljes 

  *Fyra små klövars Alvin* Svensklantras bock säljes eller bytes mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-06-04 Säljes, Gullabo

  Svensklantras kullig bock 

  *Fyra små klövars Benjamin* Svensklantras, ska säljas eller bytas mot get killing [...]

  Pris 2000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbock Gidevit AA 

  SE 10672-22034 Gidevit AA är en vit trevlig avelsbock som är född den 16 januari [...]

  Pris 3000 kr

 • 2023-05-29 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fri avelsbockkilling SE 10672-23104 av Svensk Lantras 

  SE 10672-23104 är en svartvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE-fria Svensk Lantras getkillingar 

  CAE fria Getkillingar av Svensk Lantras, mjölkgeten. Killingarna har minst 1kaseingen [...]

  Pris 1750 kr

 • 2023-05-28 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  CAE fri avelsbockkilling 10672-23100 av Svensk Lantras 

  10672-23100 är en brunvit avelsbockkilling som är född den 18 februari 2023, [...]

  Pris 2500 kr