Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Kraftfoderstrategier kring killingen

Den största andelen av foderstaten till svenska mjölkgetter utgörs av kraftfoder. Vanligast är en blandning av spannmål, Elit och Betfor. På väg mot mer ekologisk produktion finns ett intresse av att ha mer kontroll över kraftfodrets innehåll. Vi har i detta försök jämfört ett Elitfoder med ett som består av inhemska fodermedel. En jämförelse gjordes samtidigt mellan olika mängder kraftfoder före killningen, med anledning av att en del getägare då ger betydligt högre givor än normerna anger. Vi ville undersöka om detta verkligen ger resultat i form av högre produktion. Studierna bekostades av Jordbruksverket.
I försöket studerades 40 st getter, från 8 veckor före killning till 19 veckor efter. Tre grupper jämfördes. Grupp EN fick sk Elitfoder (55% spannmål, 38% Elit och 7% Betfor) enligt gängse utfodringsnorm, grupp EH fick samma kraftfoder men i hög giva och grupp HH fick sk hem-foder (55% spannmål, 20% ärter, 11% rapsmjöl, 9% Betfor, 4% rapsfrö och 1% melass) i hög giva. Båda kraftfodren innehöll ca 13,3 MJ, 175 g rp och 100 g AAT per kg ts. Grupp EH och HH fick redan vid försökets början 0,6 kg kraftfoder per dag, från 4 veckor före killning gavs det i fri tillgång. Grupp EN fick kraftfoder från 6 veckor före killningen och var vid killning uppe i 1,0 kg per dag. Därefter fick även de fri tillgång. Hö gavs hela tiden i fri tillgång.

Getterna i de båda höggrupperna hade ett högt energiintag fram till ca 3 veckor före killningen. Sedan började troligen fostren ta stor plats och konsumtionen gick ned. Getterna i grupp EN kompenserade sitt lägre intag av kraftfoder före killningen med att ha högst konsumtion därefter. Grupp EH hade lägst totalkonsumtion sett över hela försöksperioden. Aptiten på hö var där klart lägre än i grupp HH.

Mjölkproduktionen skilde inte signifikant mellan grupperna och inte heller mjölkens samman-sättning. Avkastningen var dock från början något högre för hög-grupperna och de låg också något över normgruppen hela tiden. Skillnaderna var dock små.

Den kraftiga utfodringen under sintiden gav inte några speciella problem med hälsan. Grupp EN hade lägst antal sjukdomsfall totalt, men magstörningar o dyl som kan ha samband med
utfodringen drabbade bara ett djur i varje grupp.

Grupp EN ökade signifikant mer i vikt efter killningen än de båda andra. Sett över hela perio-den från högdräktighet till betessläpp var det ingen skillnad i viktförändring mellan grupperna.

För att ange effektiviteten i de olika alternativen kan man t ex räkna på åtgången av energi per kg producerad mjölk. För att få en rättvis jämförelse bör då även skillnaden i konsumtion före killningen ingå. Grupp EH tycks ha varit något effektivare än de andra med 10,2 MJ/kg ECM. Motsvarande siffra för grupp HH var 10,8 och för EN gick det åt 11,3 MJ/kg ECM.

Slutsatsen blir att det går att ge höga kraftfodergivor före killningen och få ett litet merutbyte av detta. Skillnaderna är dock ganska små och försöket har bara gått under ett år. Riskerna för hälsostörningar och kraftfoderleda måste beaktas även om vi inte har haft några sådana problem. Det hemmaproducerade kraftfodret har fungerat lika bra som Elitfodret.

Läs gärna mer om kraftfoderstrategier i denna PDF; GBKRFGET.pdf


Gun Bernes
Avd. för husdjursskötsel
Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU

Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte den 6 februari 2020. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-01-20
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Viking AG Avelsbock CAE fri, kan levereras söderöver 9 juni. 

  En CAE fri, vit avelsbock SE10672-2019-19109 Viking AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Svensk Lantras getkillingar kan levereras söderöver 4-9 juni 

  KRAV uppfödda, getkillingar födda i slutet av januari - mars 2020, av Svensk Lantras, [...]

  Pris 1750 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Avelsbockkillingar, CAE fria levereras söderöver 4-9 juni. 

  CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras som är KRAV uppfödda och diat sina [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-04 Säljes, Djuptjärn, Ångermanland

  Meåfor Tjatte AG 

  Tjatte är en bra avelsbockntill en mjölkbesättning. Han är CAE-fri, med i Elitlamm [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-04-30 Säljes, Mariefred, Strängnäs

  Killingar och årsbockar nära Stockholm 

  Välhanterade cae-fria och parasitkontrollerade bockar som är bidragsberättigade [...]

 • 2020-04-14 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Getter och getkillingar C3 status 

  Hej Vi säljer ett par avhornade getter och vi har även getkillingar (ej avhornade) [...]

  Pris 1000 kr