Svenska
Getavelsförbundet

- För bevarandet av den svenska mjölkgeten

Potatis till getter

Potatis kan vara intressant i en foderstat som bygger på lokalt producerat foder, framför allt här i Norrland. Det är sedan gammalt känt som ett smakligt fodermedel och vi ville prova det som komplement i en vanlig kraftfoder/hö-foderstat till getter. Försöket finansierades av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Försöket bedrevs i besättningen på Torsta Getgård utanför Östersund. Det pågick under tiden från killning till betessläppning. Alla getter fick samma kraftfodergiva, ca 1,4 kg per dag samt fri till-gång till hö. Hälften av getterna fick dessutom 1,5 kg hel, tvättad potatis. I rastgården hade getterna tillgång till tallris.

Utfodringen av potatis ledde till en något högre totalkonsumtion (2,0 kg ts jämfört med 1,9 kg). Potatisens låga proteinvärde (73 g rp/ kg ts) medförde dock att proteinintaget inte skilde mellan grupperna.

De hygieniska foderanalyser som gjordes var utan anmärkning, utom vid ett tillfälle då antalet stafylococcus aureus i potatisen var 1000 per gram. (Något gränsvärde för stafylokocker i djurfoder finns inte.  Livsmedel för humant bruk anses otjänliga vid värden på och över 1000). Även på mjölk och ost gjordes hygieniska analyser. Ingen av dessa visade på någon negativ inverkan av fodret.

De getter som fick potatis mjölkade i medeltal 3,5 kg, jämfört med 3,2 kg i den andra gruppen. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant pga den stora individuella variationen. Mjölkens sammansättning skilde inte mellan grupperna.

Getterna i potatisgruppen ökade något i vikt från fjärde till artonde laktationsveckan. I den andra gruppen var det däremot en liten viktminskning, vilket tyder på att dessa getter hade svårare att tillgodose sitt näringsbehov.

Hälsoläget i besättningen var något sämre än under tidigare försöksår. Problem som direkt kan bero på utfodringen (dålig aptit, förstoppning, trumsjuka) uppstod hos 6 getter i potatisgruppen och 4 som inte fick potatis.

Om man räknar ett enkelt netto mjölk - foder har man för potatisgetterna kvar ca 37 kr per get och dag till arbete, byggnader osv under den period som försöket pågick. I den andra gruppen var motsvarande siffra 34 kr.

Det var alltså inga stora skillnader i resultaten för de båda jämförda foderstaterna, men vi har konstaterat att potatis är ett väl fungerande fodermedel till mjölkgetter. Lagring och hantering var heller inte besvärligare än att man på Torsta fortsatte att utfodra med potatis även påföljande år.


​​Gun Bernes
Avd. för husdjursskötsel
Inst. för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU


 
Nyheter och artiklar
 • Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Getavelsförbundets årsmöte 2020

  Styrelsen för Svenska Getavelsförbundet och SVA har härmed det stora nöje att inbjuda dig till vår GETDAG med årsmöte den 6 februari 2020. [Läs mer...]

  • Publicerad 2020-01-20
  • Av Marcus Junström

 • Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Steg 1 i märkningsprojektet avklarat

  Vi startade med en etisk ansökan Dnr; 5.8.18-16957/2018, den första enkäten om hur ni upplever användningen av öronmärkningen av getterna pågick hösten 2018 och är nu avslutad. Den är det första steget i Svenska Getavelsförbundets och SLUs undersökning av hur det fungerar idag och hur det kommer att fungera med chipmärkningen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2019-09-01
  • Av Marcus Junström

 • Anslut dig till 4D4F

  Anslut dig till 4D4F

  Gun Bernes SLU tipsar om att ansluta sig till 4D4F som har en särskild grupp för getproducenter, gällande sensorer o annan teknik som kan vara till hjälp i produktionen. [Läs mer...]

  • Publicerad 2018-09-19
  • Av Marcus Junström

 • Ny bok om getter

  Ny bok om getter

  Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv [Läs mer...]

  • Publicerad 2017-03-23
  • Av Marcus Junström

 • Köp & Sälj 

  Senaste annonserna

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Viking AG Avelsbock CAE fri, kan levereras söderöver 9 juni. 

  En CAE fri, vit avelsbock SE10672-2019-19109 Viking AG hornig av Svensk Lantras, [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Svensk Lantras getkillingar kan levereras söderöver 4-9 juni 

  KRAV uppfödda, getkillingar födda i slutet av januari - mars 2020, av Svensk Lantras, [...]

  Pris 1750 kr

 • 2020-05-23 Säljes, Djuptjärn, Trehörningsjö

  Avelsbockkillingar, CAE fria levereras söderöver 4-9 juni. 

  CAE fria avelsbockkillingar av Svensk Lantras som är KRAV uppfödda och diat sina [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-05-04 Säljes, Djuptjärn, Ångermanland

  Meåfor Tjatte AG 

  Tjatte är en bra avelsbockntill en mjölkbesättning. Han är CAE-fri, med i Elitlamm [...]

  Pris 2500 kr

 • 2020-04-30 Säljes, Mariefred, Strängnäs

  Killingar och årsbockar nära Stockholm 

  Välhanterade cae-fria och parasitkontrollerade bockar som är bidragsberättigade [...]

 • 2020-04-14 Säljes, Svängsta, Blekinge län

  Getter och getkillingar C3 status 

  Hej Vi säljer ett par avhornade getter och vi har även getkillingar (ej avhornade) [...]

  Pris 1000 kr